PRZEDSIĘBIORSTWA

Umowy (sporządzanie, audyt, ekzekucja)
   Sporządzanie umów w kilku językach,
   Audyt obowiązujących umów, sporządzanie opinii,
   Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy,
   
Zastępstwo procesowe, pełnomocnictwa, prokura
   Zastępstwo procesowe przed sądamiPełnomocnictwa w procesie zakładania spółek
   Pełnienie obowiązków prokurenta
   Zastępstwo przy negocjacjach
   
Windykacja
   Audyt stanu należności
   Windykacja przedsądowa
   Postępowanie procesowe
   
Rozwój organizacyjny
   Tworzenie oddziałów
   Rozbudowa struktury przedsiębiorstwa
   Likwidacja oddziału
   Tworzenie spółek celowych
   
Fuzje, przejęcia, przekształcenia
   Przejęcie przedsiębiorstw z tej samej branży
   Przejęcie przedsiębiorstw z nowej branży
   Odwrotne przejęcia
   Łączenie spółek
   Podział spółek
   Przekształcenie spółek
   
Działalność organów spółki
   Organizacja Walnego Zgromadzenia Wspólników
   Sporządzanie regulaminu Zarządu, Rady Nadzorczej,
   Sporządzenie uchwał Rady Nadzorczej
   Sporządzanie uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników
   Sporządzanie uchwał Zarządu
   Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań
   
Obejmowanie udziałów akcji
   Wnoszenie aportu
   Opracowanie programu opcji managerskich
   Podwyższenie kapitału
   
Due dilligence
   
Restrukturyzacje, likwidacja, upadłość
   Postępowanie likwidacyjne
   Postępowanie naprawcze lib upadłościowe
   Prowadzenie postępowań
   
Fuzje, przejęcia, przekształcenia
   Przejęcie przedsiębiorstw z tej samej branży
   Przejęcie przedsiębiorstw z nowej branży
   Odwrotne przejęcia
   Łączenie spółek
   Podział spółek
   Przekształcenie spółek
   
Kadry
   Umowy o pracę
   Umowy o dzieło
   Umowy zlecenie
   Umowy pozostałe z pracodawcą i zleceniodawcą
   Zwolnienia grupowe
   
Ochrona własności przemysłowej
   Zastrzeganie wzoru przemysłowego
   Zastrzeganie znaku towarowego
   Ochrona patentowa
   
Uzyskiwanie zgód i koncesji
   Zgody na budowę
   Koncesje gastronomiczne
   Uzyskiwanie Pozwoleń
   Uzyskiwanie Licencji
   
  Dotacje
   Doradztwo przy tworzeniu dokumentacji
   Rozliczanie etapów projektu
   Postępowanie przy wyborze wykonawcy i usługodawcy
   Doradztwo przy projektowaniu umów
   
  Prawo antymonopolowe
   Ochrona konkurencji i konsumenta
   Przygotowanie dokumentacji do UOKiK
   Audyt stosowanych praktyk